Fruugo – Harmadik felek jogi panaszairól szóló szabályzat

Utolsó frissítés: 2023. augusztus

A jelen Szabályzat a Fruugo platformmal vagy a Fruugo szolgáltatásokkal kapcsolatban a Fruugo kiskereskedők vagy maga a Fruugo által elkövetett állítólagos visszaélésekre vonatkozóan harmadik felek („Ön”) által benyújtott panaszokra, jogi értesítésekre és egyéb közleményekre („Panaszok”) vonatkozik. A szabályzatot a Felhasználási feltételekkel („Felhasználási feltételek”) és az Adatvédelem értesítéssel együtt kell olvasni. Ha panaszt nyújt be hozzánk, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Szabályzat Önre nézve kötelező érvényű.

Amint azt a Felhasználási feltételek világosan meghatározzák, a Fruugón megjelenített összes terméket független harmadik fél kiskereskedők árusítják és értékesítik. A Fruugo nem vevője és nem eladója a termékeknek, és a Fruugo nem vesz részt a termékellátási lánc egyetlen szakaszában sem. Mi biztosítjuk a platformot, és a kiskereskedők kereskedelmi ügynökeként működünk, lehetővé téve a kiskereskedők és a vásárlók számára a tranzakciók lebonyolítását. A termék eladásának befejezésekor létrejött szerződés kizárólag a vásárló és a kiskereskedő között jön létre. Mi nem vagyunk az ilyen szerződésben részes felek, és nem vállalunk semmilyen felelősséget az ilyen szerződésből eredően vagy azzal kapcsolatban. Nem kezeljük, nem ellenőrizzük és nem látjuk a vonatkozó termékeket, és nem nyújtunk teljesítési szolgáltatást.

Mindazonáltal, mint jó hírű online kiskereskedelmi ügynök, minden panaszt komolyan veszünk. Üzletünk és valamennyi partnerünk számára kiemelkedően fontos a piacunk integritása. Ezért igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé tenni, hogy a panaszos harmadik felek kapcsolatba léphessenek velünk.

Értesítés

Annak érdekében, hogy panasza azonnali figyelmet kapjon, kérjük, lépjen kapcsolatba a Fruugóval az alábbi értesítési módokon. A Fruugo nem tehető felelőssé azért, ha egy harmadik fél elmulasztja a megfelelő Panasztételi űrlap és/vagy eljárás használatát, és az alábbiakban megadott határidők nem vonatkoznak az ilyen Panaszokra olyan körülmények között, amikor nem a megfelelő eljárást követték. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az alábbi megfelelő csatornán keresztül jelezze a Fruugo felé az aggályait:

Kérdések a Fruugóval és a Fruugo-kapcsolattartóval kapcsolatban

Segítség

A legtöbb kérdésre választ találhat a következő oldalunkon: Súgóközpont.

Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdése van a Fruugo-oldal használatával kapcsolatban, beleértve a vásárlást és az eladást is, kérjük, lépjen kapcsolatba a segítőkész ügyfélszolgálatunkkal az erre a célra létrehozott Súgóközponton keresztül.

Szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos panaszok

Ha úgy véli, hogy szellemi tulajdonjogai sérültek, kérjük, használja alábbi, ügyspecifikus űrlapjainkat, hogy panaszt tegyen jogi csapatunknál.  Az űrlapokon benyújtott panaszokat haladéktalanul kivizsgáljuk, valamint azokat a Fruugo Értesítési-eltávolítási eljárásának megfelelően elbíráljuk és kezeljük.

Ha jogtulajdonosként vagy márkaképviselőként szeretne jelentést tenni feltételezett jogsértésről, kérjük, használja az alábbi űrlapot:

Szellemi tulajdon megsértésének bejelentési űrlapja

Ez az űrlap a Súgóközponton keresztül is elérhető a „Védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó kérdésem van” indoklás alatt.

Egyéb értesítések

Kérjük, hogy a Fruugo viszonteladói által a Fruugo platform, a Fruugo szolgáltatásainak vonatkozásában elkövetett állítólagos visszaélésekkel vagy szabályozási kérdésekkel kapcsolatos minden egyéb panaszbejelentést a kijelölt jogi csapat e-mail címére küldjön: legal @fruugo.com

A panasz tartalma

Az Ön panaszának tartalmaznia kell minden olyan információt és bizonyítékot, amely ésszerűen szükséges a panasz teljes körű jogi alátámasztásához, valamint ahhoz, hogy mi és az érintett kiskereskedő(k) megértsük a panaszt.

A panasznak legalább az alkalmazandó jogszabályokban foglalt jogok, jogalapok és/vagy felelősségek, valamint a hivatkozott jogszabályok egyértelmű magyarázatát kell tartalmaznia; azokat a tényeket, amelyek ésszerűen alátámasztják a jogsérelemre vonatkozó állítását; a Fruugo-n található hirdetés(ek)re vonatkozó információkat, beleértve az állítólagos jogsértő termékekre mutató közvetlen hiperhivatkozásokat is; adott esetben a védjegyek számát; az érintett joghatóságokat és minden egyéb releváns információt, amely segíti a Fruugo-t a panaszának minél hatékonyabb kezelésében.

Kérjük, ne nyújtson be túlzottan sok, nem releváns és/vagy nem egyértelmű dokumentumot vagy információt, mivel ez késlelteti a panasz felülvizsgálatát. Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsunk minden olyan panaszt, amely nem egyértelmű vagy megalapozatlan.

A Fruugo számára benyújtott minden információnak és dokumentumnak angol nyelven kell készülnie, vagy angolra kell lefordítani.

A rendelkezésünkre bocsátott elérhetőségek

A Fruugo platformot használó kiskereskedők nevében közvetítő kereskedelmi ügynökként kötelesek vagyunk továbbítani a kiskereskedőt érintő panaszok adatait az adott kiskereskedőnek. A Fruugo rendkívül komolyan veszi az adatvédelmi kötelezettségeit. A panasz benyújtásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Fruugo továbbítsa panaszának adatait a kiskereskedő(k)nek, és hogy az ehhez szükséges személyes adatokat feldolgozza. Amennyiben nem kívánja, hogy a panasz benyújtásához használt elérhetőségi adatait továbbítsuk a kiskereskedőnek, kérjük, gondoskodjon arról, hogy egyértelmű másodlagos elérhetőségeket adjon meg, amelyeket továbbíthatunk a kiskereskedőnek, hogy az közvetlenül felvehesse Önnel a kapcsolatot. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a panasz benyújtásának eredményeképpen az érintett kiskereskedő(k) felvehetik Önnel a kapcsolatot, és esetleg meg kívánják beszélni vagy vitatni a panaszt. Ön vállalja, hogy konstruktívan és jóhiszeműen együttműködik az érintett kiskereskedőkkel, és haladéktalanul értesít minket az adott megbeszélés vagy vita eredményéről. Ön elfogadja továbbá, hogy a Fruugo nem vállal felelősséget semmilyen jogi vagy pénzügyi következményért, illetve az Önt ért bármilyen kárért, amely az ilyen vitákból vagy vitákból ered, vagy azokkal összefüggésben keletkezik.

Idővonalak

Igyekszünk három (3) munkanapon belül első válaszlépést tenni a panasz kapcsán, de fenntartjuk a jogot, hogy ezt a határidőt előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

Kérjük, ne küldje el többször ugyanazt a panaszt, illetve ne küldjön több üzenetet ugyanarra a panaszra vonatkozóan, mivel ez késleltetheti a kezdeti válaszadási időnket. Ami az Önnel folytatott további kommunikációt illeti, a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk, figyelembe véve jogi csapatunk kapacitását és a legsürgősebb panaszok rangsorolásának szükségességét. A kétségek elkerülése végett megjegyezzük, hogy a kormányzati és hatósági panaszok elsőbbséget élveznek.

Ha úgy ítéli meg, hogy panasza sürgős, kérjük, jelölje meg ezt egyértelműen a panasz tárgysorában, és mellékelje az okok magyarázatát (például ha az embereket komolyan veszélyezteti).

Válaszlépésünk

Feltéve, hogy Ön betartja a jelen Szabályzatot, mi ésszerű időn belül megteszünk minden olyan intézkedést, amelyet az adott körülmények között jogilag indokoltnak és szükségesnek tartunk. A válaszlépéseink kiterjedhetnek az érintett hirdetés felfüggesztésére vagy eltávolítására néhány vagy valamennyi joghatóságban, a kiskereskedő(k) értesítésére a problémáról, a kapcsolatfelvételre az érintett kiskereskedőkkel a probléma megoldása érdekében és/vagy az Ön tájékoztatására a megtett lépésekről.

Bármilyen ilyen intézkedést kizárólag a saját belátásunk szerint és az összes vonatkozó jogszabállyal összhangban fogunk megtenni. Nem szavatoljuk és nem garantáljuk, hogy bármely általunk tett intézkedés átmenetileg vagy tartósan eléri a célját, és nem vagyunk kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni vagy más módon ellenőrizni az általunk tett intézkedések hatékonyságát és/vagy betartását.

Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy az Ön értesítése nélkül visszaállítsuk a termékhirdetéseket és/vagy a kiskereskedőket, amennyiben a vonatkozó panasz jogalapja nem bizonyított a jelen Szabályzatnak megfelelően vagy más módon.

Online vitarendezés

Az OVR-rendelet 14. cikkének (1) bekezdése értelmében az EU-bizottság online vitarendezési platformot (OS-platform) biztosít. Az online vitarendezési platformot a következő hivatkozáson keresztül érheti el: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Közvetítés A platformok közötti kapcsolatokról szóló (EU) 2019/1150 számú rendelet 12. cikke előírja, hogy bizonyos körülmények között közvetítést kell biztosítani.

A kiskereskedők kérhetik, hogy a Fruugóval felmerülő vitát közvetítéssel rendezzék. A vitát bármelyik fél a Hatékony Vitarendezésért Központ (CEDR) elé utalhatja, ahol a CEDR közvetítőt jelöl ki.

Kiskereskedői panaszeljárás a kifizetésekkel kapcsolatban

Ha bármilyen problémája van a Fruugo által nyújtott fizetési szolgáltatással kapcsolatban, akkor a kijelölt ügyfélkapcsolati menedzserén keresztül értesítsen minket. Visszajelzései segítenek nekünk szolgáltatásunk javításában. Mindent megteszünk azért, hogy panaszát a beérkezéstől számított egy hónapon belül megoldjuk.

Szerződött jogi személyek

A Fruugo nevében eljáró jogi személyekkel kapcsolatos információkért kérjük, tekintse meg a Felhasználási feltételeket.

Általános

A jelen Szabályzatra Anglia és Wales törvényei vonatkoznak, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát az angliai és walesi bíróságok kizárólagos joghatóságának a jelen Szabályzattal és a Szabályzattal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel (beleértve a szerződésen kívüli jogokat és kötelezettségeket is) kapcsolatos bármely jogvita tekintetében.

Ha az illetékes bíróság a szabályzat bármely elemét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, Ön akkor is egyetért azzal, hogy a bíróságnak törekednie kell arra, hogy a felek szándékát a szabályzat alapján érvényre juttassa, és a szabályzat többi eleme teljes mértékben hatályban marad.